Privacy verklaring

Dit is de privacyverklaring van Van Kessel Fruit B.V. (hierna: “Van Kessel Fruit”). Van Kessel Fruit biedt inkoop, opslag, verwerking en verkoop van hardfruit. Hierbij verwerken wij ook persoonsgegevens.

Deze verklaring bevat informatie over de verwerking van uw persoonsgegevens via Van Kessel Fruit, waaronder de website www.vankesselfruit.nl en het CRM/klant-ordersysteem.

Van Kessel Fruit is de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in overeenstemming met de geldende wet- en regelgeving, waaronder de Algemene verordening gegevensbescherming en de Telecommunicatiewet. Deze verklaring geeft aan hoe en waarom wij persoonsgegevens verzamelen, en waarvoor deze gegevens zullen worden gebruikt.

De contactgegevens van Van Kessel Fruit zijn:

Van Kessel Fruit B.V.
Provincialeweg 143-145
5334 JG. Velddriel
E-mail: info@vankesselfruit.nl
KvK-nummer: 11024778

Uw persoonsgegevens

Wij zullen uw persoonsgegevens niet voor een ander doeleinde verwerken dan in deze privacyverklaring is aangegeven. Daarnaast wordt uw persoonlijke informatie niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor deze doeleinden, tenzij een wettelijke bepaling tot bewaren of verdere verwerking verplicht. Voor meer informatie over hoe lang uw specifieke persoonsgegevens bewaard blijven, kunt u contact opnemen met info@vankesselfruit.nl

Wij zullen uw voorafgaande toestemming vragen voor het verwerken van uw persoonlijke informatie, tenzij wij hiertoe een gerechtvaardigd belang hebben. Indien u uw toestemming heeft gegeven voor de verwerking, heeft u het recht om deze toestemming te allen tijde in te trekken.  De verwerking die enkel was gebaseerd op uw toestemming zal dan gestaakt worden. De intrekking van uw toestemming laat echter de rechtmatigheid van de verwerking op basis van deze toestemming vóór de intrekking daarvan of op basis van een gerechtvaardigd belang onverlet.

Alle gegevens die wij verzamelen, gebruiken wij voor de hierna beschreven doeleinden:

 • om de doeltreffendheid van onze website vast te stellen, te verbeteren, te testen en te bekijken;
 • om statistieken te bekijken, zoals het aantal bezoekers en het verkeer naar de website;
 • het opnemen van contact met u, indien hierom wordt verzocht;
 • het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met betrekking tot onze dienstverlening;
 • om technische problemen te verhelpen of te diagnosticeren;
 • om u nieuwsbrieven te kunnen sturen indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven of indien u een klant van ons bent.

CRM en verkoopsysteem

Voor de uitvoering en verwerking van overeenkomsten verzamelen we naast de bedrijfsgegevens de volgende persoonsgegevens: voornaam, achternaam, e-mailadres en mobielnummer. Deze gegevens worden bewaard zolang het nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst of voor een periode van maximaal 8 jaar.

Cookies

Wij maken ook gebruik van cookies op onze website. Cookies zijn kleine informatiebestanden die door uw browser of applicatie op de harde schijf van uw apparatuur worden bewaard.

Functionele cookies

Om de website te laten functioneren, maken wij gebruik van bepaalde functionele cookies. Deze cookies onthouden bijvoorbeeld dat u bent ingelogd, zodat u niet op iedere pagina opnieuw hoeft in te loggen.  Deze cookies zijn strikt noodzakelijk voor de werking van onze website.

Analytische cookies

Wij maken gebruik van cookies van Google Analytics om de effectiviteit en kwaliteit van onze website te meten. Deze cookies hebben geen of slechts een geringe impact op uw privacy. We hebben een verwerkersovereenkomst met Google gesloten en het laatste gedeelte van uw IP-adres wordt gemaskeerd. Tenslotte zullen uw gegevens niet met Google worden gedeeld voor andere doeleinden, tenzij u hiervoor toestemming heeft gegeven.

Trackingcookies

Wij maken geen gebruik van Trackingcookies op onze website. Voor een overzicht van de verschillende cookies verwijzen we u naar onze Cookiemodule, waarin de verschillende Cookies beschreven en vermeld worden.

U kunt via uw browser-instellingen aangeven dat u automatisch cookies wilt weigeren of wilt verwijderen. Het kan echter voorkomen dat onze website dan niet optimaal kan worden gebruikt.

Uw gegevens inzien, wijzigen of verwijderen

Omdat wij uw persoonlijke informatie verzamelen en gebruiken, heeft u het recht om ons te verzoeken om inzage van en correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens. U heeft daarnaast het recht om onze verwerking van uw persoonsgegevens te beperken of hiertegen bezwaar te maken. U kunt ons ook verzoeken om uw persoonsgegevens aan u over te dragen.

Ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens door Van Kessel Fruit heeft u dus het recht om:

 • uitsluitsel te verkrijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen in deze persoonsgegevens en andere informatie hierover;
 • rectificatie van onjuiste persoonsgegevens of aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te verkrijgen;
 • uw persoonsgegevens te laten verwijderen, indien de gegevens niet langer noodzakelijk zijn, u uw toestemming intrekt en er geen andere rechtsgrond bestaat voor de verwerking, u – terecht - bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking, en/of indien uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de verwerking te beperken, indien niet zeker is of uw persoonsgegevens juist zijn, uw persoonsgegevens onrechtmatig zijn verwerkt, uw persoonsgegevens niet meer noodzakelijk zijn voor Van Kessel Fruit, maar u deze nodig heeft voor een rechtsvordering, en/of indien u bezwaar heeft gemaakt tegen de verwerking en dit bezwaar wordt nog beoordeeld;
 • uw persoonsgegevens in een gestructureerde en elektronische vorm te verkrijgen en om deze – eventueel rechtstreeks - aan een andere partij over te dragen.

Binnen maximaal vier weken zult u een reactie op uw verzoek ontvangen. Mocht u het niet eens zijn met de inhoud van deze reactie, de afwijzing van uw verzoek of de verwerking van uw gegevens door Van Kessel Fruit op welke wijze dan ook, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Derde partijen

Wij zullen uw persoonlijke informatie in bepaalde gevallen delen met andere partijen voor zover u hiervoor uw toestemming heeft gegeven, dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst of indien een wettelijk voorschrift of een bevoegde autoriteit dit verplicht. De persoonsgegevens zullen enkel door Van Kessel Fruit worden gedeeld indien dit expliciet is aangegeven in deze privacyverklaring.

Google Analytics; bijhouden hoe gebruikers de website gebruiken. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan te kunnen verstrekken.

Daarnaast zullen onze hosting-, IT- en applicatiepartners de nodige toegang krijgen tot bepaalde gegevens om de noodzakelijke ondersteuning te bieden bij de werking van onze CRM en verkoopsysteem, website, technische foutmeldingen. Wij verwachten dat dit geen of slechts een geringe impact op uw privacy heeft.

Beveiliging en veiligheid

Van Kessel Fruit heeft de passende maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat uw persoonsgegevens worden wordt verwerkt in lijn met de geldende wet- en regelgeving en beschermd zijn tegen ongeoorloofde en onrechtmatige verwerking, verlies, vernietiging of beschadiging. Zo maken wij op onze website gebruik van een versleutelde verbinding (HTTPS), zodat de door u verstuurde gegevens worden versleuteld en zijn beveiligd.

Ons CRM en verkoopsysteem is beveiligd voor onbevoegd toegang door middel van wachtwoorden die op gezette tijden door gebruikers aangepast dienen te worden. Daarnaast maakt ons CRM en verkoopsysteem eveneens gebruik van een versleutelde beveiliging (HTTPS) zodat ingevoerde gegevens versleuteld over het internet gaan.

Overige

Van Kessel Fruit kan deze privacyverklaring van tijd tot tijd wijzigen. Wij raden u aan om deze privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Wij zullen uw persoonlijke gegevens altijd verwerken in lijn met de privacyverklaring ten tijde van het verzamelen van uw gegevens. Voor vragen over deze privacyverklaring kunt u contact met ons opnemen door een e-mail te sturen naar info@vankesselfruit.nl