Algemene voorwaarden

Algemene Verkoop- en Dienstverleningsvoorwaarden Van Kessel Fruit B.V.

 

 1. Definities

Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden, gehanteerd door Van Kessel Fruit B.V. en van toepassing op de door haar ten behoeve van de Opdrachtgever/Afnemer te verrichten werkzaamheden op het gebied van inslag- en/of opslag- en/of uitslag van fruit, respectievelijk betreffende de verkoop en levering en/of  vervoer van fruit door haar.Deze Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel;

Van Kessel Fruit: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Van Kessel Fruit B.V., ingeschreven bij de Kamer van Koophandel Brabant onder nr. 11024778 gevestigd en kantoorhoudend te (5334 JG) Velddriel aan de Provincialeweg 143-145;

Opdrachtgever/Afnemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan Van Kessel Fruit opdracht heeft gegeven tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van inslag- en/of opslag- en/of uitslag van fruit, respectievelijk fruit van haar koopt/afneemt;

Overeenkomst: elke afspraak tussen de Opdrachtgever, respectievelijk Afnemer en Van Kessel Fruit tot het verrichten van werkzaamheden op het gebied van inslag- en/of opslag- en/of uitslag van fruit door Van Kessel Fruit ten behoeve van de Opdrachtgever, respectievelijk betreffende de verkoop en levering en/of  vervoer van fruit door Van Kessel Fruit aan of ten behoeve van de Afnemer;      

 1. Toepasselijkheid

De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle (telefonische) aanbiedingen en alle Overeenkomsten betreffende Van Kessel Fruit.

De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de Opdrachtgever/Afnemer op de rechtsverhouding tussen partijen wordt door Van Kessel Fruit nadrukkelijk afgewezen.

Afwijkingen en aanvullingen van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk tussen partijen zijn overeengekomen.

In geval van tegenstrijdigheid of onverenigbaarheid tussen bepalingen uit een Overeenkomst en de Algemene Voorwaarden, prevaleert het bepaalde in de betreffende Overeenkomst.

Voor zover Van Kessel Fruit optreedt als expediteur en deze Algemene Voorwaarden in een bepaald onderdeel niet voorzien, is in dat geval en voor die situatie de meest recente versie van de Nederlandse Expeditie-voorwaarden (de zogenaamde FENEX condities) van toepassing.In geval van tegenstrijdigheid met of onverenigbaarheid tussen bepalingen uit de Algemene Voorwaarden en de FENEX-condities, prevaleert het bepaalde in de Algemene Voorwaarden, tenzij dit in strijd zou zijn met bepalingen van dwingend recht.

 1. Totstandkoming Overeenkomst

Alle aanbiedingen door of vanwege Van Kessel Fruit zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is aangegeven.

Iedere Overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de aanbieding door Van Kessel  schriftelijk wordt bevestigd, dan wel op het moment dat Van Kessel Fruit de opdracht feitelijk in uitvoering heeft genomen.

Wanneer de Opdrachtgever/Afnemer bij de aanvaarding op de aanbieding voorbehouden maakt dan wel wijzigingen aanbrengt, komt de Overeenkomst pas tot stand op het moment dat de wijzigingen en/of voorbehouden door Van Kessel Fruit schriftelijk zijn bevestigd. Is er geen schriftelijke bevestiging van Van Kessel Fruit en Van Kessel Fruit heeft de opdracht feitelijk in uitvoering genomen, dan geschiedt dat op basis van de oorspronkelijke offerte van Van Kessel Fruit.

 1. Uitvoering Overeenkomst

Van Kessel Fruit zal een Overeenkomst naar beste kunnen uitvoeren, conform hetgeen met de Opdrachtgever/Afnemer is overeengekomen.

Voor wat betreft inslag-/ opslag en uitslag verplicht Van Kessel Fruit zich het fruit op de overeengekomen plaats, tijd en wijze in ontvangst te nemen, op te slaan en uit te slaan.

In het geval van koop, is het gekochte vanaf het sluiten van de koopovereenkomst voor risico van de Afnemer. Dit geldt zowel ten aanzien van het vervoer van het gekochte, als de opslag van het gekochte.

Van Kessel Fruit is gerechtigd voor duurzame verpakkingsmaterialen een vergoeding in rekening te brengen.

Van Kessel Fruit is gerechtigd de uitvoering van een Overeenkomst geheel of gedeeltelijk door derden te laten verrichten.

Indien tijdens de uitvoering van een Overeenkomst op verzoek van de Opdrachtgever/Afnemer  wordt afgeweken van hetgeen oorspronkelijk is overeengekomen, zullen de eventuele meerkosten daarvan aan de Opdrachtgever/Afnemer worden doorberekend.

Van Kessel Fruit zal werkzaamheden die bij het sluiten van een Overeenkomst niet zijn overeengekomen, maar later wel zijn opgedragen dan wel naar het oordeel van Van Kessel Fruit noodzakelijk zijn, verrichten tegen de daarvoor geldende prijzen.

Werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen – niet zijnde christelijke of nationale feestdagen – van maandag tot en met vrijdag, tussen 8:00 uur en 17:00 uur. Indien plotseling intredende bijzondere omstandigheden het noodzakelijk maken, kan in overleg hiervan worden afgeweken.

 1. Verplichtingen Opdrachtgever/Afnemer

De Opdrachtgever/Afnemer stelt Van Kessel Fruit in de gelegenheid de werkzaamheden te verrichten.

De Opdrachtgever/Afnemer is gehouden tijdig alle informatie te verstrekken, waarvan hij weet of behoort te weten dat deze voor Van Kessel Fruit van belang zijn. Tevens zal de Opdrachtgever de gegevens die Van Kessel Fruit stelt nodig te hebben voor het correct uitvoeren van de Overeenkomst tijdig, in de gewenste vorm en op de gewenste wijze ter beschikking van Van Kessel Fruit stellen.

De Opdrachtgever/Afnemer staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Van Kessel Fruit ter beschikking gestelde informatie.

De Afnemer is verplicht het geleverde terstond bij aflevering op eventuele tekorten en/of zichtbare beschadigingen te controleren, dan wel deze controle uit te voeren na mededeling van Van Kessel Fruit dat de goederen tot zijn beschikking staan.

Eventuele tekorten en/of beschadigingen van het geleverde en/of de verpakking welke bij aflevering aanwezig is, dient de Opdrachtgever/Afnemer op de leveringsbon en/of de vervoersdocumenten te (laten) vermelden, bij gebrek waarvan de Opdrachtgever/Afnemer geacht wordt hetgeen geleverd is te hebben goedgekeurd.

Voor zover door het niet tijdig dan wel niet behoorlijk voldoen aan de in dit artikel opgenomen verplichtingen de uitvoering van de werkzaamheden wordt vertraagd, dan wel niet naar behoren kan worden uitgevoerd, zijn de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening en risico van de Opdrachtgever/Afnemer.

 1. Prijzen

Alle prijzen van Van Kessel Fruit zijn in euro’s en exclusief omzetbelasting, mogelijke andere belastingen en/of heffingen, als ook exclusief de kosten van verpakkingen, in- en uitlading, vervoer en verzekering, tenzij expliciet anders is aangegeven.Voor zover de prijzen zien op inslag- opslag en/of uitslag geldt daarnaast dat zij zijn gebaseerd op levering af bij de opslagplaats van Van Kessel Fruit.

Van Kessel Fruit heeft het recht  de prijzen tussentijds te wijzigen, indien tijdens de looptijd van de Overeenkomst (in geval van verkoop geldt dit ook ten aanzien van afroeporders) een wijziging plaatsvindt in de kostprijsfactoren (o.a. wijziging cao, beschikkingen van overheidswege, kosten hulpstoffen) (en) in de betrokken cao. Van het voornemen daartoe zal de Opdrachtgever/Afnemer tenminste één maand voor de ingangsdatum op de hoogte worden gesteld. Indien de Opdrachtgever/Afnemer niet uiterlijk voor de datum van ingang van de prijswijziging heeft geprotesteerd tegen de prijswijziging, wordt de Opdrachtgever/Afnemer geacht daarmee te hebben ingestemd. De Opdrachtgever/Afnemer  is gerechtigd binnen twee weken na kennisgeving van de prijswijziging door Van Kessel Fruit de Overeenkomst tussentijds schriftelijk op te zeggen tegen de datum waartegen de prijswijziging wordt doorgevoerd. De opzegmogelijkheid geldt niet indien partijen nadrukkelijk een tussentijdse prijswijzigingsclausule in de Overeenkomst zijn overeengekomen.

 1. Facturatie en betaling

Van Kessel Fruit stuurt aan de Opdrachtgever/Afnemer voor de door Van Kessel Fruit verrichte diensten, respectievelijk verkochte producten een factuur.

De Opdrachtgever/Afnemer draagt zorg voor betaling van een factuur binnen 21 dagen na factuurdatum door middel van overmaking van het factuurbedrag op een (op de factuur vermeld) bankrekeningnummer van Van Kessel Fruit, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

De Opdrachtgever/Afnemer is niet gerechtigd tot verrekening van of korting op het factuurbedrag.

De Opdrachtgever/Afnemer is in geval van niet-tijdige of niet-volledige betaling bij het verstrijken van de overeengekomen betalingstermijn terstond van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere sommatie of ingebrekestelling is vereist.

In geval van niet tijdige of niet-volledige betaling is de Opdrachtgever/Afnemer over het openstaande factuurbedrag na het verstrijken van de betalingstermijn een rente van 1% per kalendermaand verschuldigd tot aan de dag van algehele voldoening, een en ander onverminderd de verdere rechten die Van Kessel Fruit heeft.

Van Kessel Fruit is gerechtigd om alle noodzakelijk gemaakte (buiten)gerechtelijke incassokosten bij de Opdrachtgever/Afnemer in rekening te brengen. De buitengerechtelijke incassokosten zijn vastgesteld op de werkelijk gemaakte kosten dan wel tenminste 15% van het te vorderen bedrag, zulks met een minimum van € 500,=. Op het moment dat Van Kessel Fruit de vordering ter incasso uit handen geeft, zijn de incassokosten verschuldigd.

Door de Opdrachtgever/Afnemer gedane betalingen strekken allereerst ter voldoening van kosten, dan van rente en vervolgens van de oudste schulden, ook als de Opdrachtgever/Afnemer een andere titel aan zijn betaling heeft gegeven.

De in lid 1 van dit artikel genoemde factuur is terstond opeisbaar, indien:

 • de Opdrachtgever/Afnemer in staat van faillissement verkeert of aan de Opdrachtgever /Afnemer surséance van betaling is verleend;
 • de Opdrachtgever/Afnemer een akkoord aan zijn schuldeisers aanbiedt;
 • de Opdrachtgever/Afnemer wezenlijk in gebreke is met de nakoming van zijn verplichtingen;
 • de Opdrachtgever/Afnemer de Overeenkomst ontbindt;
 • de Opdrachtgever/Afnemer ophoudt zijn bedrijf uit te oefenen of in geval van een rechtspersoon of vennootschap indien deze ontbonden wordt.

De Opdrachtgever/Afnemer zal op eerste schriftelijk verzoek van Van Kessel Fruit een door Van Kessel Fruit in redelijkheid vast te stellen voorschot betalen, bij gebreke waarvan Van Kessel Fruit het recht heeft de (verdere) uitvoering van de werkzaamheden/levering op te schorten tot op het moment dat de Opdrachtgever/Afnemer het voorschot aan Van Kessel Fruit heeft betaald dan wel daarvoor op een andere wijze zekerheid heeft gesteld.

 1. Reclames

Eventuele klachten worden door Van Kessel Fruit slechts in behandeling genomen indien de Opdrachtgever/Afnemer Van Kessel Fruit zo spoedig mogelijk na de ontdekking van het gebrek of nadat hij het gebrek redelijkerwijs had kunnen vaststellen, doch uiterlijk binnen 24 uur na aflevering schriftelijk bij Van Kessel meldt.

De Opdrachtgever/Afnemer dient Van Kessel Fruit in de gelegenheid te stellen de gebrekkige goederen  te bezichtigen. Deze bezichtiging zal zo spoedig mogelijk, in Nederland ieder geval binnen 24 uur na ontvangst van de reclamering, plaatsvinden.

Na het verstrijken van de onder lid 1 genoemde termijn , wordt  de Opdrachtgever/Afnemer geacht de diensten, respectievelijk de geleverde goederen en de bijbehorende factuur te hebben goedgekeurd.Reclames worden dan niet meer in behandeling genomen.

Van Kessel Fruit heeft de keuze, indien zij de klacht terecht oordeelt, de werkzaamheden opnieuw uit te voeren, dan wel dat deel van het factuurbedrag waarop de klacht ziet, te crediteren.

 1. Opschorting en Retentierecht

Van Kessel Fruit heeft het recht haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst met de Opdrachtgever/Afnemer op te schorten, indien de Opdrachtgever/Afnemer zijn verplichtingen uit hoofde van de tussen partijen gesloten Overeenkomst niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt;

Alle kosten die uit de opschorting voortvloeien, zijn voor rekening van de Opdrachtgever/Afnemer.

Van Kessel Fruit heeft een retentierecht op de goederen die zij uit hoofde van een Overeenkomst onder zich heeft, voor alle vorderingen die Van Kessel Fruit op de opdrachtgever/Afnemer heeft, vanaf het moment en zolang als de Opdrachtgever/Afnemer in gebreke is en blijft om zijn verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst na te komen.Van Kessel Fruit is gerechtigd de afgifte van de goederen ten aanzien waarvan zij het retentierecht heeft jegens eenieder te weigeren.

Alle kosten verbonden aan de uitoefening van het retentierecht, waaronder opslagkosten, zijn voor rekening van de in gebreke zijnde Opdrachtgever/Afnemer.

 1. Vervaltermijn

Onverminderd de verplichting van de Opdrachtgever/Afnemer om tijdig te reclameren over tekortkomingen in de nakoming van de Overeenkomst door Van Kessel Fruit, vervallen vorderingen van de Opdrachtgever/Afnemer met betrekking tot de Overeenkomst één jaar nadat zij ingevolge de toepasselijke wet- of regelgeving zijn ontstaan.

 1. Verzekeringen

  De Opdrachtgever/Afnemer dient zelf zorg te dragen voor de nodige verzekeringen, zoals een goederen-, opslag-, transport-, brand- en/of waterschadeverzekering.

 

 1. Aansprakelijkheid Van Kessel Fruit

Behoudens aansprakelijkheid neergelegd in dit artikel is Van Kessel Fruit niet aansprakelijk voor schade.

Van Kessel Fruit is nimmer aansprakelijk voor schade waarvoor de Opdrachtgever/Afnemer zelf een verzekering had kunnen, en –  ingevolge het bepaalde in artikel 11 – had moeten sluiten.

Van Kessel Fruit is nimmer aansprakelijk voor:

 • indirecte, bedrijfs- of gevolgschade bij de Opdrachtgever/Afnemer;
 • voor schade bij de Opdrachtgever/Afnemer of derden, welke schade het gevolg is van door de Opdrachtgever/Afnemer onjuiste of onvolledige verstrekte informatie;
 • voor schade die het gevolg is van een eigen gebrek van het goed;
 • het niet tijdig uitvoeren van de werkzaamheden indien de Opdrachtgever/Afnemer zijn verplichtingen op grond van artikel 5 niet of niet tijdig is nagekomen.
 • Van Kessel Fruit is uitsluitend aansprakelijk voor schade wanneer die schade het gevolg is van grove schuld of grote nalatigheid van Van Kessel Fruit, dan wel haar leidinggevend  personeel.
 • De aansprakelijkheid van Van Kessel Fruit is in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat bij de betreffende Overeenkomst op grond van de van toepassing zijnde (aansprakelijkheid)verzekering van Van Kessel Fruit wordt uitgekeerd.
 • De aansprakelijkheid kan nimmer meer belopen dan het factuurbedrag van de betreffende levering, respectievelijk werkzaamheden.
 • De Opdrachtgever/Afnemer is verplicht om een schade (niet zijnde reclames als bedoeld en geregeld in artikel 8) binnen 14 dagen na het schadevoorval schriftelijk te melden.
 1. Overmacht

Geen van de partijen is gehouden tot het nakomen van enige verplichting, daaronder begrepen enige tussen partijen overeengekomen garantieverplichting, noch gehouden tot enige schadevergoeding, indien hij tot nakoming  verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht wordt onder meer verstaan, het niet, niet juist of niet tijdig kunnen nakomen van de Overeenkomst als gevolg van:Iedere partij heeft het recht, indien een overmachtssituatie langer dan dertig dagen voortduurt, om de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden. Hetgeen reeds op grond van de Overeenkomst gepresteerd is, wordt in dat geval naar verhouding afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

 1. Vertrouwelijkheid

Iedere partij draagt zorg dat alle van de andere partij ontvangen gegevens waarvan men weet of redelijkerwijs behoort te weten dat deze van vertrouwelijke aard zijn, geheim blijven. De partij die vertrouwelijke gegevens ontvangt, zal deze slechts gebruiken voor het doel waarvoor deze verstrekt zijn. Gegevens worden in ieder geval als vertrouwelijk beschouwd indien deze door één van de partijen als zodanig zijn aangeduid.

Iedere partij draagt zorg voor nakoming van deze bepaling door zijn medewerkers.

Deze bepaling is niet van toepassing op informatie en gegevens die al openbaar zijn en deze openbaarheid niet het gevolg is van onrechtmatige verkrijging.

 1. Annulering

Bij annulering van een Overeenkomst door de Opdrachtgever/Afnemer is hij aan Van Kessel Fruit10 % van de overeengekomen prijs als annuleringskosten verschuldigd, onverminderdhet recht van Van Kessel Fruit op volledige schadevergoeding, waaronder de gederfde winst.

 

 1. Duur, beëindiging

Een Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Ingeval van een Overeenkomst voor eenmalige werkzaamheden, respectievelijk levering, eindigt de Overeenkomst van rechtswege na voltooiing van deze werkzaamheden, respectievelijk deze levering.

In geval van een Overeenkomst voor bepaalde tijd eindigt deze, behoudens nadrukkelijk schriftelijke verlenging, van rechtswege na het verstrijken van de bepaalde termijn.

Een partij is gerechtigd, onverminderd eventuele rechten op schadevergoeding en/of opschorting van haar verplichtingen, de Overeenkomst met een schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang te ontbinden, indien:

 • de andere partij enige op haar rustende verplichting uit hoofde van de Overeenkomst of enige wettelijke regeling niet, niet behoorlijk of niet tijdig nakomt, welke niet, niet behoorlijke of niet tijdige nakoming niet binnen veertien dagen na een daartoe strekkend verzoek van de beëindigende partij, is weggenomen;
 • de andere partij opschorting van betaling wordt verleend, in staat van faillissement is verklaard, vrijwillig of onvrijwillig overgaat tot liquidatie van de onderneming, haar bedrijfsactiviteiten staakt of een besluit neemt tot juridische fusie, staking of aanvrage van surseance of faillissement, dan wel indien de andere partij een akkoord of schuldsaneringsplan aanbiedt aan haar crediteuren;
 • beslag wordt gelegd op de bedrijfsactiva van de andere partij, welk beslag, voor zover van conservatoire aard, niet binnen dertig werkdagen na beslaglegging is opgeheven, en/of de bedrijfsactiva van de andere partij worden gesekwestreerd of geëxecuteerd en/of vergelijkbare omstandigheden plaatsvinden die de eigendom van de bedrijfsactiva van de ander partij aantasten.Ingeval zich een situatie voordoet zoals hierboven onder a, b of c genoemd, zijn alle (ook toekomstige) vorderingen direct opeisbaar.
 1. Overdracht rechten en verplichtingen

Van Kessel Fruit is, mits de nakoming van de Overeenkomst door de rechtsopvolger redelijkerwijs gewaarborgd is, gerechtigd de Overeenkomst en/of daaruit voortvloeiende aanspraken aan een derde over te dragen en de Opdrachtgever/Afnemer verleent daarbij reeds nu voor alsdan zijn eventueel benodigde toestemming.

 1. Algemeen

Van Kessel Fruit is te allen tijde bevoegd wijzigingen in de Algemene Voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreding. Van Kessel Fruit zal de gewijzigde Algemene Voorwaarden tijdig aan de Opdrachtgever/Afnemer toezenden. Voor zover geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld, treden wijzigingen in werking dertig dagen nadat Van Kessel Fruit de Opdrachtgever/Afnemer de wijzigingen heeft medegedeeld.

Indien de Opdrachtgever/Afnemer een wijziging in de Algemene Voorwaarden niet wenst te accepteren, treden Van Kessel Fruit en de Opdrachtgever/Afnemer in overleg om te komen tot een oplossing. Indien Van Kessel Fruit de wijzigingen handhaaft ten opzichte van de Opdrachtgever/Afnemer, is de Opdrachtgever/Afnemer alleen gerechtigd de Overeenkomst te beëindigen met ingang van de dag dat de gewijzigde Algemene Voorwaarden in werking treden, indien de gewijzigde Algemene Voorwaarden een substantiële verslechtering van de (rechts)positie van de Opdrachtgever/Afnemer inhouden.

Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de Algemene Voorwaarden voor het overige van kracht. Partijen zullen over de betreffende bepalingen overleg plegen, om een vervangende regeling te treffen, een en ander onder het voorbehoud, dat de strekking van de Algemene Voorwaarden zo veel mogelijk behouden blijft.

Van Kessel Fruit heeft het recht de Opdrachtgever/Afnemer voor promotionele doeleinden dan wel als referentie voor andere (potentiële) opdrachtgevers/afnemers te gebruiken. Het gebruik betreft zowel de (handels)naam en het logo van de Opdrachtgever/Afnemer.

 1. Rechts- en forumkeuze

Het Nederlandse recht is van toepassing op de rechtsverhouding tussen de Opdrachtgever/Afnemer en Van Kessel Fruit.

Alle geschillen die tussen Van Kessel Fruit en de Opdrachtgever/Afnemer mochten ontstaan naar aanleiding van een tussen hen gesloten Overeenkomst, worden exclusief beslecht door de Rechtbank Oost-Brabant.

Copyright © 2022. All Rights Reserved.